ZAPROSZENIE

Profilaktyczne szczepienia ochronne należą ogólnie biorąc do niewątpliwie pożytecznych świadczeń opieki zdrowotnej. Gdy jednak wejść w szczegóły, nasuwają one również szereg kwestii spornych, i to co najmniej trojakiego typu. Po pierwsze, można się zastanawiać, jakie szczepienia ochronne powinny być danym kraju zalecane, jakie nakazywane, jakie finansowane ze środków publicznych. Zadając takie pytania, chcemy ustalić kryteria, jakie muszą spełniać pewnego rodzaju szczepienia, aby posiadać normatywny status szczepień godnych zalecenia, zasługujących na refundację, wymagających nakazu. Ustaliwszy te kryteria, możemy następnie zapytać, które z już stosowanych, czy też dających się jeszcze zastosować szczepień faktycznie posiadają ten czy inny status: które ze szczepień, oferowanych w danym kraju, powinny być zalecane, które refundowane, które obowiązkowe. Nawet jednak, jeśli uda nam się teoretycznie uzgodnić nasze stanowisko, co się tyczy kwestii z tych dwóch pierwszych grup, a także wcielić uzyskany konsensus w prawo i w praktykę, pozostaje nam jeszcze rozstrzygnąć kwestie trzeciego rodzaju. Przypuszczalnie w każdym kraju znajdą się bowiem obywatele, którzy z takich czy innych względów – utylitarnych, libertariańskich lub też religijnych - będą kontestować wprowadzone regulacje, bądź to sami nie poddając się obowiązkowym szczepieniom, bądź sprzeciwiając się szczepieniu swoich dzieci, bądź wreszcie nie chcąc uczestniczyć w szczepieniach jako pracownicy opieki zdrowotnej. Ostatnia grupa pytań dotyczy więc tego, jak należy traktować takich kontestatorów: czy powinni być oni – gwoli urzeczywistniania idei wolności - wyjątkowo zwalniani z obowiązku skądinąd nakazanych szczepień, czy też raczej - ze względu na zdrowie publiczne - w jakiś sposób zmuszani do jego spełnienia, pod grożbą sankcji medycznych lub prawnych.

Zarysowane grupy pytań zasługują na uważne i wszechstronne rozpatrzenie z punktu widzenia medycyny, polityki zdrowotnej, ekonomii zdrowia, a ostatecznie prawa i etyki. Sympozjum „Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie”, współorganizowane przez Polskie Towarzystwo Bioetyczne oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki i Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ, ma być okazją do takiej interdyscyplinarnej dyskusji. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu!

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.