ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w 11 listopada 2016 w sali im. Romana Ingerdena (nr 25) w Instytucie Filzofii UJ.

Konferencja będzie poświęcona etycznym problemom związanym z równością w opiece zdrowotnej. Przedmiotem planowanych w jej trakcie dyskusji, do których oprócz bioetyków są zapraszani również lekarze, prawnicy i ekonomiści, mają być zwłaszcza cztery kręgi tematyczne: 1. rozumienie równości w opiece zdrowotnej, 2. równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w świetle polskiego prawodawstwa, 3. przejawy i powody etycznie rażącej nierówności w polskiej opiece zdrowotnej, 4. równość w opiece zdrowotnej a równoległe prywatne finansowanie świadczeń gwarantowanych (przez opłaty bezpośrednie i dodatkowe ubezpieczenia).

Różne aspekty tej tematyki będą przedmiotem siedmiu wykładów plenarnych (zob. Program) oraz referatów, których pełne teksty zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Prosimy zatem wszystkie osoby, które chciałyby uczestniczyć w obradach – czy to wygłaszając własny referat lub komunikat, czy to zabierając głos w dyskusji wokół wystąpień innych prelegentów – o zgłoszenie swojego udziału. Adresatami konferencji są reprezentanci różnych dziedzin nauki: zarówno dyscyplin biomedycznych, jak społecznych i humanistycznych, interesujący się jej problematyką.

Organizatorzy planują publikację części materiałów pokonferencyjnych w specjalnym, tematycznym numerze Internetowego Czasopisma Filozoficznego Diametros (http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/ ). Uczestników konferencji, którzy byliby zainteresowani tą formą publikacji, prosimy więc uprzejmie o nadesłanie pełnego tekstu ich referatu za pośrednictwem strony internetowej ICF Diametros najpóźniej do połowy grudnia 2016 (zgodnie z regułami obowiązującym w tym punktowanym czasopiśmie ich artykuł zostanie jeszcze poddany procedurze kwalifikacyjnej, niezależnej od akceptacji referatów zgłaszanych na konferencję na podstawie samego abstraktu).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Włodzimierz Galewicz